Blakkayo – Mo Solo ft. Vergino Lyrics – Paroles

Chord progression:

Em – A – Dmaj7 – Eb dim
G – A – Dmaj7 – Eb dim

Wo-ho (x2) – Wo-ho-ho (x2)

Lor sa larout la pli en pli ki mo pe etidie

Weh pli en pli mo pa le kwar

Avek lom so mentalite

Sa donn mwa plis lenvi pran lekar

Mo ti atan ki tou pu sanze

Buku banane monn garde lespwar

Zis ki nu pa ti attan

Sa kantite mentalite nwar

Zame mo pu blie dan koulwar

Laksyon res dan memwar

Dan enn grup ki mo ti kwar

Fer renyon pu mett mwa apar

Non mo pa le kwar

Dan mo life monn konn buku minn

Ki ti dir mwa mo mem zot king

Apre monn senti mwa viktim

Parfwa dan lavi mo prefer viv 

Solo, right, solo – prefer viv soliter, selibater

Pa fasil pu mo redonn mo leker (x2)

Kamaradri konsider kuma fami

Tousa monn seye mo finn desi

Ban san zabri amen lakaz kuma fami

Tousa monn seye mo finn desi

Bann kinn pran mwa tou le temp pu enn imbesil

Sa inn form parti dan mo veki

Aster zot apros mwa avek gro gro sourir

Mo pe truv zot mari redikil

Bizin priden kan to rent dan enn relasyon

Bien souvan sa fini par desepsyon

Devan mwa to dir mwa to mari kontan mwa

Deryer mwa to p dir tou le kontrer

Devan mwa to amen rol to mo sover

Deryer mwa tomem p kre mo maler

Istop lipokrizi aret bouf lenerzi

Sa ban lespri la kinn fer mwa prefer viv

Solo, right, solo – prefer viv soliter, selibater

Pa fasil pu mo redonn mo leker (x2)

Mo prefer viv tousel la

Dan sa lavi la monn gagne ban mari komba

Sa inn donn mwa lanvi ramase mo likou wa

Sa inn donn mwa lanvi rase ramasse tou jak

Monn kass tete ar rode relasyon serye

Ki li dan lamour ou lamitie

Sa nu p bizin bann dimoune ki sinser

Bizin vinn ar sinserite

Monn malsans dan sa kote mo prefer viv

Zis mwa ek mo bondie

Mwa ek mo lamizik

Zis mwa ek mo bondie

Mwa ek mo lamizik

Zis mwa ek mo bondie

Mwa wk mo lamizik

Zis mwa ek mo bondie

Entre imin mo 

Solo, right, solo – prefer viv soliter, selibater

Pa fasil pu mo redonn mo leker (x2)

Yo – Less mo fer twa kone ki nu ankor la

Pa degout tou rass imin pa tou ki parey

Mo kone dan lavi ena enn ta hipo

Pa bizin to ferm lizie ena seki bon

Pran enn letemp get par deryer

Komie ena leker sinser

Na pa bizin zet sa sintir

Ena ankor bon to pu dekuver

Pran enn lexzemp lor ban solda ki tonn kre tonn leve weh zot tou zot ankor la

Se pur sa azordi zur mo vinn dir twa pa bizin bess lebra pa bizin zett sa komba

Pa bizin to bess lebra

Pa bizin zet sa komba

Ena ankor bon to pu re zwen

Lor to larout to pu truve